• Hem
  • Motioner och an...
sida

Motioner och andra initiativ till kommunfullmäktige

Här kan du ta del av de förslag vi lagt fram i Solnas kommunfullmäktige under den senaste mandatperioden.

Barnrätt och förskola

Interpellation om vikariepool i förskolan

Motion om mindre barngrupper i förskolan

Motion om öppen förskola i alla stadsdelar

Motion om kostnadsfri förskola

Interpellation om rätt till modersmålsundervisning i förskolan

Interpellation om vikariepool

Interpellation om barnperspektiv i planprocessen

Interpellation om barnomsorg på obekväm arbetstid

Interpellation om den öppna förskolan Hagalund

Enkel fråga om sommaröppen öppen förskola

 
Skola

Motion självförsvar för gymnasietjejer

Interpellation om lärarbehörighet i grundskolan

Interpellation om skolgång för barn i skyddat boende

Interpellation om HBTQ-perspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen

Interpellation om medborgardialog inom barn- och utbildningsfrågor

Interpellation om kommunala skolor

Interpellation om ljudnivån i skolmatsalarna

Interpellation om barnfattigdom

Interpellation om lärarlegitimationer

Interpellation om barngruppernas storlek på fritids

Interpellation om skolskjuts och färdtjänst i Solna

Enkel fråga om skolunderhåll

Enkel fråga om maxtak i fritidshemmen

Enkel fråga om belysning på Parkskolans skolgård

Enkel fråga om Fridhemsskolan/Parkskolan

Enkel fråga om kommunala skolor i alla stadsdelar

Enkel fråga om Bergshamraskolan och inflytande

Enkel fråga om Bergshamraskolans ekonomi

Enkel fråga om Fridhemsskolans återöppnande

 
Bostad och stadsplanering

Motion om sittplatser och väderskydd vid kv. Hallen

Enkel fråga om papperskorgar vid busshållplatser

Enkel fråga om livbojar

Motion om ny inriktning för stadens byggande

Motion om Karolinastaden

Motion om renovering av Signalistens hyreslägenheter enligt Järvamodellen

Motion om att stoppa ombildningarna

Motion om kollektivhus

Motion om flexibel p-norm

Motion om kommunen som hyresborgenär

Interpellation om kompiskontrakt

Interpellation om Hagalundsstrategin

Interpellation ang klimatsmart byggande

Interpellation om fler handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen

Interpellation om markbyte Råsta holding

Enkel fråga om bostadsförsörjningsplan

Enkel fråga om Solnas ansvar kring MoS

Enkel fråga om statsbidrag för bostadsbyggande

Enkel fråga om Rödingarna

Enkel fråga om Överjärva gård ladugården

 
Arbetsrätt

Motion om sex timmars arbetsdag för socialsekreterare

Motion reflektionstid i hemtjänsten

Motion om förebyggande arbete i mot våld och sexuella trakasserier

Interpellation om vita jobb

Interpellation om upphandling av skolskjuts och färdtjänst

Interpellation om krav på kollektivavtal vid upphandlingar (med MP + S)

Interpellation om sjukfrånvaro inom omvårdnadsförvaltningen

 
Socialt stöd och jämlikhet

Motion om finansiering av kvinnojouren

Motion om kvalificierade fältassistenter

Motion om fältarbete med nätvandring

Motion om anslutning till nätverket Sveriges kommuner mot rasism

Motion om antirasistisk strategi

Motion om antiziganism

Motion om ”Bostad först”

Motion om hem för alla

Interpellation om Kvinnofridsbarometern 2017

Interpellation om permanent boende för våldsutsatta

Interpellation om Huskurage

Interpellation om försörjningsstöd

Interpellation om barnfattigdom och underhållsstödet

Interpellation om bostad till våldsutsatta

Interpellation ang hemlösa EU-migranter

Enkel fråga om Stadsmissionen

Enkel fråga om kvinnojouren

 
Kultur, fritid och idrott

Motion om HBTQ-certifiering av kultur- och fritidsförvaltningen

Motion om sänkt avgift till kulturskolan

Motion om gratis bad för barn

Motion om tillgängliga lekplatser

Motion om HBTQ-certifiering av fritidsgårdar

Interpellation om gräsplan i Hagalund

Interpellation om spontanidrottsplats i Bergshamra

Interpellation om Torpet

Interpellation om flerspråkig kommunwebb

Enkel fråga om fördelning av istider

Enkel fråga om webbsändningar av KF

 
Miljö och klimat

Motion om att utlysa klimatnödläge

Motion om att halvera matsvinn inom offentlig verksamhet till 2025

Motion om grönytefaktor

Motion om halverad köttkonsumtion

Motion om hållbarhetscentrum

Motion om koldioxidbudget
Se även: Yttrande angående motion om koldioxidbudget

Motion om obligatorisk matavfallsinsamling

Motion om omställningsplan

Motion om vegetarisk dag

Motion om elbusslinje

Interpellation om ätbara parker

Interpellation om omställningsplan

Interpellation om hastighetssänkning och buller

Interpellation om mätstationer för partikelhalter

Interpellation om radonmätning

 
Äldre och omvårdnad

Interpellation om hemtjänstpersonal

Interpellation om missförhållanden hos hemtjänstföretag.

Motion reflektionstid i hemtjänsten

Motion om IT-guide för äldre

Motion om sommarkollo för seniorer

Interpellation om Solnas stopp av kommunaliseringen av hemsjukvården (med S + MP)

 

Kopiera länk