• Hem
  • Motioner och an...
sida

Motioner och andra initiativ till kommunfullmäktige

Här kan du ta del av de förslag vi lagt fram i Solnas kommunfullmäktige från 2019 och framåt.  Här finns även några nämndinitativ att ta del av. 

Äldre initiativ finns i vårt arkiv.

 
Barnrätt och förskola

Motion om att anställa en barnombudsman 

Interpellation om vikariepool i förskolan

Nämndinitiativ om att inventera behovet av solskydd på förskolegårdarna (barn- och förskolenämnden, mars 2019)

Nämndinitiativ om att inventera behovet av solskydd på förskolegårdarna (tekniska nämnden, mars 2019).

Skola

 Interpellation om det minskade antalet rektorer i stadens grundskolor.

Nämndinitiativ med anledning av tillämpningen av regler för tilläggsbelopp (Skolnämnden, december 2019 tillsammans med Socialdemokraterna)

Motion om bilfria zoner runt Solnas skolor

Interpellation om rektorsomsättning

Interpellation om antal inskrivna barn i fritidshem åk 4-6

Interpellation om lärarbehörighet i grundskolan

Enkel fråga om skolunderhåll

 

Bostad och stadsplanering

Motion om sittplatser och väderskydd vid kv. Hallen

Enkel fråga om papperskorgar vid busshållplatser

Enkel fråga om livbojar

Socialt stöd och jämlikhet

Motion om strategi för att bryta ofrivillig ensamhet

Motion om att göra Solna till en fristadsstad

Motion om att ansluta Solna till projektet Vidga normen

Motion om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor

Motion om finansiering av kvinnojouren

Kultur, fritid och idrott

Motion om att upprätta en fritidsbank

Motion om HBTQ-certifiering av kultur- och fritidsförvaltningen

Miljö och klimat

Motion om att utlysa klimatnödläge

Motion om att halvera matsvinn inom offentlig verksamhet till 2025

Motion om grönytefaktor

Motion om halverad köttkonsumtion

Motion om hållbarhetscentrum

Motion om koldioxidbudget
Se även: Yttrande angående motion om koldioxidbudget

Motion om obligatorisk matavfallsinsamling

Interpellation om ätbara parker

Enkel fråga om solceller

Äldre och omvårdnad

Enkel fråga till omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk (KD) om utredningen av äldreboendet Berga. 

Interpellation till omvårdnadsnämndens ordförande om skyddsutrustning på omvårdnadsboenden i Solna

Motion om 6 timmars arbetsdag på omsorgsboendet Skoga

Motion om syn- och hörselinstruktör

Nämndinitiativ om anhörigpolicy (omvårdnadsnämnden mars 2020, tillsammans med Socialdemokraterna)

Interpellation om oseriösa hemtjänstföretag

Interpellation om hemtjänstpersonal

Interpellation om missförhållanden hos hemtjänstföretag

Enkel fråga om restaurangen på Hallen

 

 

 

Kopiera länk