Nyheter

Ja till välfärd utan vinstintresse

De allra flesta i Sverige tycker inte att skattefinansierade välfärdsverksamheter ska utgöra en källa för privata vinster. Det hänger nog ihop med en förståelse för att detta är själva kärnan av samhällelig välfärd – att slippa vara konsument och upphöjas till medborgare. Efter valet 2014 slöt S/MP-regeringen en överenskommelse med Vänsterpartiet som gick ut på att begränsa vinsterna i alla delar av välfärden. Den uppgörelsen låg till grund för att V skulle inleda ett budgetsamarbete med regeringen. Välfärdsutredningens betänkande ”Ordning och reda i välfärden” är nu ute på remiss och slutbetänkandet kommer att lämnas till regeringen i maj 2017.

I Solna stad bedrivs omkring hälften av de kommunalt finansierade välfärdstjänsterna i annan än kommunal regi. Solna tillhör därför, de kommuner som främst skulle påverkas om förslagen i utredningen skulle genomföras. Solna stad har inte blivit inbjudna av regeringskansliet att inkomma med remissvar, men har valt att lämna ett remissvar ändå eftersom de ser flera problem med förslaget om vinstbegränsningar i välfärden. Vill du läsa utredningens betänkande samt stadens remissvar i sin helhet gör du det här: https://www.solna.se/sv/politik-och-beslut/arenden-beslut/sok-i-diariet/?type=meeting&lexid=FCFC-A21F-00BC-F0C1-614E-A0FE

Om vi ska låta vinstintresset styra välfärden eller inte är en av de senaste årens mest centrala frågor i svensk politik. Hur förskolan, skolan, äldreomsorgen, sjukvården och övriga delar av välfärden fungerar är något som väldigt många människor märker i sin vardag. Skillnaden blir stor om den svenska välfärdens utveckling styrs av aktörer vars syfte är att göra största möjliga vinst, jämfört med om den styrs med människors behov i centrum. Utredarens slutsats är att en orimligt stor andel av skattemedel inte används i välfärden. Vänsterpartiet delar den slutsatsen och välkomnar denna utredning och förslag på begränsning av vinstuttag i välfärdsverksamheter. Vänsterpartiet har lämnat ett yttrande till kommunstyrelsen i Solna som kan läsas här: yttrande ärende 8 välfärdsutredningen remiss

Kommentarer är avstängda.