Våra förslag

Våra förslag

Här kan du läsa en del av de förslag vi lagt fram i Solnas kommunfullmäktige under den senaste mandatperioden.

Klimatpolitiskt Program för Solna 

Klimatpolitiskt program

Barn och unga

Motion om öppen förskola i alla stadsdelar

Enkel fråga om Fridhemsskolans återöppnande

Interpellation om skolskjuts och färdtjänst i Solnaelev och lärare

Motion förebyggande mot våld och sexuella trakasserier

Interpellation om den öppna förskolan Hagalund

Interpellation ang hbtq-perspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen

Interpellation angående ljudnivån i skolmatsalarna

Motion självförsvar för gymnasietjejer

Interpellation om barnfattigdom

Interpellation om lärarlegitimationer

Interpellation om barngruppernas storlek på fritids

Jämställdhet

Motion om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor och sexuella trakasserier

Interpellation om sjukfrånvaro inom omvårdnadsförvaltningen

Motion om 6-timmars arbetsdag

Interpellation om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Tack vare att Vänsterpartiet drivit på ett flertal gånger i frågan har nu alliansen i budget för 2016 för första gången budgeterat för verksamheten.

Motion självförsvar för gymnasietjejer

Interpellation om barnfattigdom och underhållsstödet

Enkel fråga om kvinnojouren

Interpellation om bostad till våldsutsattahus

Bostad

Motion om ny inriktning för stadens byggande

Motion om Karolinastaden

Motion om hem för alla

Motion om renovering av Signalistens hyreslägenheter enligt Järvamodellen

Motion om att stoppa ombildningarna

Motion om kollektivhus

Motion om flexibel p-norm

Interpellation ang klimatsmart byggande

Motion om kommunen som hyresborgenär

Motion om ”Bostad-först”

Interpellation om fler handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen

Interpellation om markbyte Råsta holding

Socialt stöd

Socialtjänst på nätet

Motionen gick igenom i fullmäktige och kommunen kommer snart att ha socialtjänst på nätet tackvare Vänsterpartiet.

Motion om fältarbete mot unga genom bl.a. nätvandring

Nämndinitiativ strategi för EU-medborgare

Efter initiativet har socialförvaltning alltid tolkar med sig i arbetet med EU-medborgare som inte talar svenska. Utifrån nämndinitiativet har förvaltningen börjat med årliga inventeringar över hur många EU-medborgare i behov av socialt stöd som vistas i kommunen.

Motion om ”Bostad-först”

Motion om hem för alla

Interpellation om försörjningsstöd

Interpellation om barnfattigdom och underhållsstödet

Enkel fråga om kvinnojouren

Interpellation om bostad till våldsutsatta

Motion förebyggande mot våld och sexuella trakasserier

Enkel fråga om Stadsmissionen

Interpellation ang hemlösa EU-migranter