sida

Äldreomsorg

Ett Solna där man kan lita på välfärden genom hela livet

Äldreomsorgen är en fråga som berör oss alla. Antingen är vi själva äldre, har en anhörig i äldreomsorgen, arbetar inom äldreomsorgen eller så kommer vi i många fall förr eller senare att hamna där. 

För att alla ska kunna få en god äldreomsorg krävs mer resurser, framförallt i form av mer personal och ökad personalkontinuitet. Dessutom behöver vinstintressena i äldreomsorgen försvinna. Vi vill också se att kommunen tar en större andel av äldreomsorgen och hemtjänsten. Verksamhet som bedrivs i kommunal regi är lättare att kontrollera och utveckla, är bättre ur klimathänseende, och alla skattepengar går direkt till att göra situationen bättre för äldre – inte för att göda riskkapitalister. 

Att arbeta med äldre som exempelvis undersköterska är också många gånger ett krävande arbete. Det kan vara tungt både fysiskt och psykiskt, och är ofta stressigt. Det säger sig självt att nöjd personal också ger nöjdare brukare. Därför behöver de anställda garanteras trygghet i form av fasta anställningar och rätt till heltid, samt kompetensutveckling i form av tid för handledning, utbildning och reflektion inom tjänsten. Vi vill också införa sex timmars arbetsdag för personalen på Skoga äldreboende.

Vi vill:
Sänka avgifterna i hemtjänsten.
Stoppa vinstjakten i hemtjänsten och äldreomsorgen.
Kommunalisera mer av hemtjänsten och äldreomsorgen.
➤ Kommunalisera hemsjukvården.
Öka personaltätheten och personalkontinuiteten, så att personalen kan lägga mer tid på varje brukare.
➤ Erbjuda sommarkollo för seniorer.
➤ Säkerställa att alla äldre kommer ut mer och att beviljade promenader kan genomföras.
➤ Erbjuda alla anställda rätt till heltid och fast anställningar.
➤ Avsätta tid för reflektion och handledning i tjänsten för anställda inom hemtjänsten. 
➤ Införa sex timmars arbetsdag för personalen på Skoga äldreboende.

Initiativ vi tagit:
➤ Motion reflektionstid i hemtjänsten
➤ Motion om IT-guide för äldre
➤ Motion om sommarkollo för seniorer
➤ Interpellation om Solnas stopp av kommunaliseringen av hemsjukvården (med S + MP)

Läs mer:
Debattartikel: Det blågröna styret väljer företag framför äldre
Vänsterpartiets riksdagsmotion: En värdig äldreomsorg

Du kanske också vill läsa:
Arbetstidsförkortning
Tillgänglighet
Trygghet

Kopiera länk