sida

Arbetsmiljö och arbetsrätt

Solna ska vara en trygg stad att arbeta i

Solna har ca 2 500 anställda och ca 75 % av dem är kvinnor. Hur staden är som arbetsgivare är en viktig fråga ur såväl ett klass- som ett könsperspektiv. Hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och svårt att rekrytera är vardag på många arbetsplatser, men med en god personalpolitik kan en god arbetsmiljö garanteras. Vi vill ha en modern personalpolitik som bygger på lika villkor, rätt till heltid, kompetensutveckling, trygghet i arbetssituationen och ett kraftigt förstärkt personalinflytande. Hos en sådan arbetsgivare finns det inget behov av bemanningsföretag eller otrygga anställningar.

I Solna stad är en oerhört stor andel av den service som bedrivs i staden upphandlad och ute på entreprenad. Dessutom kräver Solna stad  inte ens kollektivavtal vid upphandlingar. Det gör det svårare att garantera goda arbetsvillkor för alla de som utför arbete för staden, men som är anställd av ett privat företag. Det enklaste sättet att garantera goda arbetsvillkor är om staden själv bedriver verksamheten istället för att leja ut arbetet på en entreprenör. Vi vill därför se att allt fler av våra verksamheter bedrivs i egen regi. 

Vi vill:
 Att Solna stad slutar använda sig av anställningsformen allmän visstid.
Garantera alla stadens anställda rätt till heltid.
➤ Att alla anställda i staden får en friskvårdstimme att ta ut på arbetstid.
➤ Höja friskvårdsbidraget till 2 000 kronor per år och ta bort egenavgiften.
Att staden sätter ett tak för hur många medarbetare en chef/ledare ska ha.
 Att staden inrättar en investeringsfond för personalhälsa och kompetensutveckling.
 Att kollektivavtal införs som krav vid alla upphandlingar.
Erbjuda vidareutbildning för personal inom barnomsorg och skola.
 Att sommarjobb erbjuds alla ungdomar i åk 9, åk 1 och åk 2.

Initiativ vi tagit:
➤ Motion om reflektionstid i hemtjänsten
➤ Motion om förebyggande arbete i mot våld och sexuella trakasserier
➤ Interpellation om vita jobb
Interpellation om upphandling av skolskjuts och färdtjänst
Interpellation om krav på kollektivavtal vid upphandlingar (med MP + S)
Interpellation om sjukfrånvaro inom omvårdnadsförvaltningen

Läs mer:
Vänsterpartiets nationella politik för anställningstrygghet

Du kanske också vill läsa om:

Arbetstidsförkortning
Demokrati
Jämställdhet

Kopiera länk