sida

Miljö och grönområden

Ett hållbart Solna där våra grönområden bevaras

Natur- och grönområden ger oss glädje, men är också fullständigt nödvändiga för att hantera t.ex. dagvatten. Därför vill vi bygga bostäder i första hand på redan hårdgjorda ytor och inte på grönområden. Träd eller natur som skövlas vid bostadsbyggande ska ersättas. Större hänsyn behöver tas till biologisk mångfald och bevarandet av sällsynta och hotade arter.

Vi behöver också underlätta möjligheterna för Solnaborna att bättre ta hand om sitt avfall och att fasa ut farliga kemikalier i vardagen.

Vi vill:
➤ Bevara grönområden vid nybyggnation och återplantera skövlade träd. 
➤ Att Grönytefaktorn vid nybyggnation i kvartersmark ska vara minst 0,6 och att ingen ska ha mer än 275 meter från bostaden till närmsta park eller grönområde.
➤ Att ekosystemtjänsters värde tas till hänsyn i planarbetet och ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen.
➤ Genomföra informationsinsatser för att minska skadliga kemikalier i vår vardag, t.ex. bisfenol A samt att staden väljer bort varor med sådana ämnen redan vid upphandling.
➤ Utöka öppettiderna och antalet stopp för den mobila miljöstationen.
➤ Införa kompostering i alla bostadsområden.
➤ Ge södra delen av Huvudstafältet en tydligare parkkaraktär med träd, lekplats och parkbänkar.

Initiativ vi har tagit:
Interpellation om mätstationer för partikelhalter
Interpellation om radonmätning

Du kanske också vill läsa om:
Klimat
Råstasjön
Trafik

Kopiera länk