sida

Miljö

Våra grönområden ska bevaras

Vi står inför en global klimatkris och den sjätte massdöden av arter. I tätbebyggda Solna försvinner grönområden och ersätts av stora huvudkontor. Träd och naturvärden skövlas i byggnationen utan kompensation. Samtidigt är det svårt för många solnabor att bli av med och sortera sitt avfall, eftersom återvinningsstationen i Sundbyberg fortfarande är stängd och många fastighetsvärdar inte har grovsoprum eller erbjuder matavfallsinsamling. 

Vänsterpartiet vill bevara stadens grönområden. Naturen ger oss glädje, men är också fullständigt nödvändig för att hantera dagvatten och för att binda koldioxid. Därför vill vi inte bygga fler stora huvudkontor på marken som kan användas till annat. Vi vill bygga bostäder på redan hårdgjorda ytor och inte på grönområden. Träd eller natur som skövlas vid bostadsbyggande ska ersättas. Större hänsyn behöver tas till biologisk mångfald, bevarandet av sällsynta och hotade arter och till spridningskorridorer. Det ska vara lätt att göra rätt och därför behöver det bli lättare för solnaborna att sopsortera.

Vi vill:
  • Stoppa den planerade kontorsbyggnationen i Nationalstadsparken.
  • Bevara grönområden vid nybyggnation och återplantera skövlade träd. 
  • Ha en grönytefaktor (GYF) vid nybyggnation i kvartersmark på minst 0,6.
  • Att ingen ska ha mer än 275 m till närmsta park eller grönområde från sin bostad.
  • Göra det obligatoriskt för alla fastighetsvärdar att
    ha matavfallsinsamling så att alla solnabor kan sortera sitt matavfall.
  • Öka turtätheten för den mobila återvinningsstationen.
  • Anlägga ekodukter och bevara spridningskilar. 
  • Utreda anläggandet av kolsänkor och andra kompensationer för att öka den biologiska mångfalden och kompensera för förlorade naturvärden.

Läs mer:
Vänsterpartiets budgetförslag för 2022
Motioner och andra initiativ

Du kanske också vill läsa:
Klimat
Stadsbyggnad
Överjärva gård

Kopiera länk