• Hem
  • V föreslår nytt...
Pressmeddelande

V föreslår nytt verktyg för klimatsmart byggande

Vänsterpartiet vill att Solna stad ska utveckla sitt klimatarbete genom att införa så kallade klimatkonsekvens-beskrivningar inför större beslut, till exempel byggprojekt. Idag gör staden de miljökonsekvensbeskrivningar som lagen kräver samt redovisar hur man planerar att hantera klimat-förändringar, exempelvis stigande vattennivåer. Vänsterpartiet vill att utsläpp från hela tillverkningskedjan räknas med, inte bara den miljöpåverkan som sker lokalt i Solna. Partiet lägger en motion om detta på kommun-fullmäktige 24 maj.

”Solna har en strategi för en klimatanpassad stadsbyggnad och ett mål om att bli klimatneutralt till 2045. Strategin fokuserar på växthusgasutsläpp som sker inom staden, men en övervägande del av våra växthusgasutsläpp sker på andra ställen i världen som en följd av vår konsumtion, till exempel våra inköp av stål och cement. Vårt förslag tar hänsyn till projektets totala klimatpåverkan eftersom man räknar med även de konsumtionsbaserade utsläppen” säger Björn Bränngård, ledamot i byggnadsnämnden och Signalisten för Vänsterpartiet.

För att nå de internationella, europeiska och nationella klimatmålen som finns behöver Stockholms läns utsläpp av växthusgaser inom länets gränser minska med 95% till 2045 jämfört med 1990 enligt Länsstyrelsen i Stockholm. Genomsnittssvenskens konsumtionsbaserade utsläpp motsvarar cirka 10 ton per person och år. Dessa utsläpp behöver minskas till ett ton per person och år enligt FN:s klimatpanel IPCC.

”Om vi överhuvudtaget ska ha en chans att nå målen behöver vi jobba bredare. Klimatförändringarna är ett globalt hot och vi har inte tid att bara tänka lokalt. Med klimatkonsekvensbeskrivningarna vi föreslår blir det lättare för Solnas politiker att fatta beslut som tar hänsyn till helheten” säger Tove Pehrsson, Vänsterpartiets ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden samt ersättare i byggnadsnämnden.

Solna stads klimatstrategi antogs 2019 och kommun-styrelsen är ytterst ansvarig för uppföljning och genomförande. Alla nämnder har klimatåtgärder i sina verksamhetsplaner.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF.

Kontakt: 

[email protected]
[email protected]

Kopiera länk