sida

Parlamentariskt – arkiv

Mandatperioden 2018 – 2022

 

Skola

Interpellation om resursskolorna (2022)

Avslagsyrkande om nedläggning av delar av Skytteholms-  och Granbackaskolan (2021)

Motion om att NPF-säkra Solnas skolor (2021)

Interpellation om att öka andelen behöriga lärare i Solnas skolor (2021)

Interpellation om rektorsomsättning (2020)

Enkel fråga om Råsunda centralskolas elevkapacitet (2020)

Interpellation om det minskade antalet rektorer i stadens grundskolor  (2020)

Nämndinitiativ med anledning av tillämpningen av regler för tilläggsbelopp (2019)

Enkel fråga om skolunderhåll (2019)

Motion om bilfria zoner runt Solnas skolor (2019)

Interpellation om antal inskrivna barn i fritidshem åk 4-6 (2019)

Interpellation om lärarbehörighet i grundskolan (2019)

Förskola

Nämndinitiativ om modersmålsundervisning i förskolan (2021)

Nämndinitiativ om att inventera behovet av solskydd på förskolegårdarna (2019)

Nämndinitiativ om att inventera behovet av solskydd på förskolegårdarna (2019)

Interpellation om vikariepool i förskolan (2019)

Trygghet

Motion om att anta en nollvision mot våld i nära relation (2022)

Interpellation om fältassistenter för ökad trygghet (2021)

Motion om att starta ett Våga vittna-projekt (2021)

Motion om strategi för att bryta ofrivillig ensamhet (2020)

Motion om finansiering av kvinnojouren (2019)

Miljö- och klimat

Interpellation om solceller (2022)

Motion om stopp för försäljning av Norrenergis utsläppsrätter (2021)

Motion om klimatkonsekvensbeskrivning (2021)

Motion om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna (2021)

Motion om att utlysa klimatnödläge (2019)

Motion om att halvera matsvinn inom offentlig verksamhet till 2025 (2019)

Motion om grönytefaktor (2019)

Motion om halverad köttkonsumtion (2019)

Motion om hållbarhetscentrum (2019)

Motion om koldioxidbudget (2019)
Se även: Yttrande angående motion om koldioxidbudget (2019)

Motion om obligatorisk matavfallsinsamling (2019)

Interpellation om ätbara parker (2019)

Enkel fråga om solceller (2019)

Bostad och stadsplanering

Interpellation om Gula villan vid Råsunda skola (2022)

Interpellation om Hannebergsparken (2022)

Interpellation om Rödingarna (2022)

Motion om kollektivhus (2021)

Motion om att utreda användningen av tomställda lokaler (2021)

Interpellation om Huvudsta gamla skola (2021)

Enkel fråga om väderskydd på Hallen (2021)

Enkel fråga om väderskydd och bänk på kv Hallen (uppföljning) (2021)

Motion om gångbro över Ålkistan (2020)

Motion om sittplatser och väderskydd vid kv. Hallen (2019)

Enkel fråga om papperskorgar vid busshållplatser (2019)

Enkel fråga om livbojar (2019)

Kultur, fritid och idrott

Motion om skatepark (2022)

Enkel fråga om Q-lans målgrupp (2022)

Nämndinitiativ om öppna väggar (2022)

Interpellation om långsiktig plan för kulturskolans lokaler (2021)

Interpellation om Sport och lek (2021)

Interpellation om skatepark (2021)

Enkel fråga om is på Bergshamra IP (2021)

Enkel fråga om ekonomiskt stöd till idrottsföreningar (2021)

Nämndinitiativ om extra föreningsstöd till idrottsföreningarna under 2021 (2021)

Enkel fråga om Sport och lek (2021)

Motion om att upprätta en fritidsbank (2020)

Motion om HBTQ-certifiering av kultur- och fritidsförvaltningen (2019)

Äldre och omvårdnad

Nämndinitiativ om covid-bonus för Solnas omsorgsanställda (2022)

Interpellation om medicinsk kompetens i äldreomsorgen (2021)

Nämndinitiativ om utbildningsinsatser inom suicidprevention (2021)

Enkel fråga om öppnandet av restaurangen på Hallen (2021)

Interpellation om visselblåsare i äldreomsorgen (2021)

Motion om 6 timmars arbetsdag på omsorgsboendet Skoga (2020)

Motion om syn- och hörselinstruktör (2020)

Interpellation om oseriösa hemtjänstföretag (2020)

Interpellation om om skyddsutrustning på omvårdnadsboenden i Solna (2020)

Enkel fråga om driften av restaurangen på Hallen (2020)

Enkel fråga om regionens bristande vårdansvar (2020)

Enkel fråga om utredningen av äldreboendet Berga (2020)

Nämndinitiativ om anhörigpolicy (2020)

Interpellation om hemtjänstpersonal (2019)

Interpellation om missförhållanden hos hemtjänstföretag (2019)

Demokrati och medborgarinflytande

Motion om att anställa en barnombudsman (2020)

Motion om att inrätta medborgarförslag (2020)

Motion om att texta kommunfullmäktige (2020)

Motion om att göra Solna till en fristadsstad (2020)

Motion om att ansluta Solna till projektet Vidga normen (2019)

Motion om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor (2019)

Mandatperioden 2014 – 2018

 

Skola

Interpellation om kommunala skolor (2017)

Enkel fråga om belysning på Parkskolans skolgård (2017)

Enkel fråga om Fridhemsskolan/Parkskolan (2017)

Enkel fråga om kommunala skolor i alla stadsdelar (2017)

Enkel fråga om Bergshamraskolan och inflytande (2017)

Enkel fråga om Bergshamraskolans ekonomi (2017)

Interpellation om skolskjuts och färdtjänst i Solna (2016)

Enkel fråga om Fridhemsskolans återöppnande (2016)

Interpellation om upphandling av skolskjuts och färdtjänst (2016)

Motion självförsvar för gymnasietjejer (2015)

Interpellation om ljudnivån i skolmatsalarna (2015)

Interpellation om lärarlegitimationer (2015)

Förskola

Interpellation om rätt till modersmålsundervisning i förskolan (2018)

Motion om mindre barngrupper i förskolan (2017)

Interpellation om vikariepool (2017)

Enkel fråga om sommaröppen öppen förskola (2017)

Motion om öppen förskola i alla stadsdelar (2016)

Motion om kostnadsfri förskola (2016)

Interpellation om den öppna förskolan Hagalund (2016)

Interpellation om barnomsorg på obekväm arbetstid (2015)

Trygghet

Interpellation om skolgång för barn i skyddat boende (2018)

Interpellation om Kvinnofridsbarometern 2017 (2018)

Interpellation om permanent boende för våldsutsatta (2018)

Motion om sex timmars arbetsdag för socialsekreterare (2017)

Motion om kvalificierade fältassistenter (2017)

Motion om förebyggande arbete i mot våld och sexuella trakasserier (2016)

Motion om fältarbete med nätvandring (2016)

Interpellation om Huskurage (2016)

Enkel fråga om Stadsmissionen (2015)

Enkel fråga om kvinnojouren (2015)

Interpellation om barnfattigdom och underhållsstödet (2015)

Miljö- och klimat

Motion om omställningsplan (2018)

Interpellation om omställningsplan (2018)

Motion om vegetarisk dag (2016)

Motion om elbusslinje (2016)

Interpellation ang klimatsmart byggande (2012)

Bostad och stadsplanering

Enkel fråga om Rödingarna (2018)

Enkel fråga om Överjärva gård ladugården (2018)

Interpellation om barnperspektiv i planprocessen (2017)

Interpellation om Hagalundsstrategin (2017)

Interpellation om hastighetssänkning och buller (2017)

Interpellation om mätstationer för partikelhalter (2017)

Interpellation om radonmätning (2017)

Interpellation om kompiskontrakt (2016)

Enkel fråga om bostadsförsörjningsplan (2016)

Enkel fråga om Solnas ansvar kring MoS (2016)

Enkel fråga om statsbidrag för bostadsbyggande (2016)

Interpellation om markbyte Råsta holding (2015)

Motion om renovering av Signalistens hyreslägenheter enligt Järvamodellen (2015)

Motion om ”Bostad först” (2015)

Motion om hem för alla (2015)

Interpellation om bostad till våldsutsatta (2015)

Motion om ny inriktning för stadens byggande (2013)

Motion om Karolinastaden (2013)

Motion om att stoppa ombildningarna (2012)

Motion om kommunen som hyresborgenär (2012)

Kultur, fritid och idrott

Enkel fråga om maxtak i fritidshemmen (2018)

Motion om gratis bad för barn (2017)

Motion om tillgängliga lekplatser (2017)

Motion om HBTQ-certifiering av fritidsgårdar (2017)

Interpellation om spontanidrottsplats i Bergshamra (2017)

Interpellation om Torpet (2017)

Motion om sänkt avgift till kulturskolan (2018)

Interpellation om gräsplan i Hagalund (2016)

Enkel fråga om fördelning av istider (2016)

Interpellation om barngruppernas storlek på fritids (2015)

Äldre och omvårdnad

Motion reflektionstid i hemtjänsten (2018)

Interpellation om Solnas stopp av kommunaliseringen av hemsjukvården (med S + MP) (2018)

Motion om IT-guide för äldre (2017)

Motion om sommarkollo för seniorer (2017)

Silhouette of hand movements feminists holding the symbol of Venus mirror. feminist concept

Demokrati och medborgarinflytande

Interpellation om medborgardialog inom barn- och utbildningsfrågor (2017)

Enkel fråga om webbsändningar av KF (2017)

Interpellation om flerspråkig kommunwebb (2016)

Interpellation om HBTQ-perspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen (2015)

Jämlikhet

Interpellation om barnfattigdom (2015)

Motion om anslutning till nätverket Sveriges kommuner mot rasism (2015)

Motion om antiziganism (2015)

Motion om antirasistisk strategi (2014)

Interpellation ang hemlösa EU-migranter (2014)

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Interpellation om krav på kollektivavtal vid upphandlingar (med MP + S) (2017)

Interpellation om vita jobb (2016)

Interpellation om sjukfrånvaro inom omvårdnadsförvaltningen (2016)

Interpellation om fler handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen (2012)

Kopiera länk