• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet vill stärka modersmåls-undervisningen i förskolan

Ledande forskning visar att modersmålsundervisning är en viktig faktor för generell skolframgång och att modersmålsundervisning har positiva effekter. Skollagen fastslår också att barn i förskolan ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Trots detta erbjuder Solna stad ingen modersmålsundervisning i förskolan. Tisdagen den  9 mars lämnade Vänsterpartiet in ett nämndinitiativ till barn- och förskolenämnden om åtgärder för att stärka modersmålsundervisning i förskolan.

Vänsterpartiet vill genom nämndinitiativet att förvaltningen ska inleda en utredning av modersmålsundervisning i Solnas förskolor. Partiet vill att förvaltningen beräknar kostnaderna för införande av modersmålsundervisning i förskolan samt att de utreder hur stimuleringen av språkutvecklingen för barn med annat modersmål kan utvecklas, exempelvis genom framtagandet av rutiner och kompetenshöjande insatser hos personalen.

Ewy Olausson, Vänsterpartiets ledamot i barn- och förskolenämnden, har egen erfarenhet av arbete inom förskolans värld, både som förskollärare och rektor.
– Min erfarenhet är att pedagogerna ofta saknar kunskap om hur de ska arbeta modersmålsstärkande, vilket går ut över barnens språkutveckling. Om vi ska kunna leva upp till läroplanens mål om att stimulera olika modersmål behövs en kompetenshöjning och ett tydligt mandat för personalen att arbeta med detta, säger Ewy OIausson, ledamot i barn- och förskolenämnden (V). 

I skollagen kap 8, 10 § slås fast att ”Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”. I Solna finns cirka 33 modersmål, vilket gör att det ofta finns flera olika språk i samma barngrupp som ska stimuleras. Eftersom Solna inte länger erbjuder någon modersmåls-undervisning i förskolan är det den ordinarie personalen som ska stimulera barnens modersmålsutveckling trots att per-sonalen sällan behärskar det språk barnet ska stimuleras i.

– Språkutvecklingen i förskolan lägger grunden för barnens skolframgång. Oavsett vad vissa partier på högerkanten påstår så visar forskningen tydligt att modersmåls-undervisning hjälper inlärningen av andra språk. Barn som får undervisning i både svenska och sitt modersmål får bättre skolresultat än de som inte också får modersmålsundervisning. Eftersom språk är kopplat till identitet så är det också viktigt för barnets personliga utveckling, säger Linda Cigéhn, vice gruppledare och ledamot i skolnämnden (V).

För mer information, kontakta:
Linda Cigéhn, vice gruppledare (V)
073-359 84 26, [email protected]

Ewy Olausson, ledamot i barn- och förskolenämnden (V)
070-493 94 52, [email protected]

Vänsterpartiet Solna
https://solna.vansterpartiet.se/

Nämndinitiativet
Modersmålsundervisning i förskolan

Kopiera länk