sida

Trafik

En hållbar trafik med klimatvänliga transportmedel i fokus

En ny trafikpolitik är en förutsättning för ett hållbart Solna. Vi vill se större satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykelbanor. Solna är i dag tungt belastat av trafik som förorenar luften och bidrar till klimatförändringarna och därför måste bilismen minskas. Vänsterpartiet
vill se ett fossilfritt Solna där stadsborna inte lämnar större avtryck än planeten kan bära.

Vi vill:
➤ Ha bättre tvärförbindelser med kollektivtrafik inom staden, t.ex. Arenastaden-Huvudsta, tvärbanan till Bergshamra för att knyta ihop staden bättre.
➤Ha fler körfält för bussar och bygga ut bussfilerna för t.e.x buss 540 och 509 för att minska risken för kö.
➤ Att staden med övriga aktörer utreder förutsättningarna för att anlägga en elbusslinje längs med Enköpingsvägen.
➤ Att Bergshamraleden överdäckas.
➤ Utreda Solnas möjligheter att ingå i systemet för trängselavgift. Intäkterna ska gå till bättre kollektivtrafik.
➤ Utreda införandet av dubbdäcksförbud på vissa gator samt miljözoner för tung trafik.
➤ Investera 20 miljoner kr årligen för att utveckla Solnabornas cykelmöjligheter.
➤ Att kommunstyrelsen avsätter en buffert för att snabbt kunna ta itu med snöröjningsproblem eller andra hinder som kan uppstå med kort varsel.
➤Tillgänglighetsanpassa gator och andra offentliga miljöer.

Initiativ vi har tagit:
➤ Motion om elbusslinje
Interpellation om hastighetssänkning och buller
Interpellation om mätstationer för partikelhalter

Du kanske också vill läsa om:
Klimat
Miljö och grönområden
Hyresrätter

 

Kopiera länk