• Hem
  • Motioner och an...
sida

Motioner och andra initiativ

Här kan du ta del av de förslag vi lagt fram i Solnas kommunfullmäktige från 2019 och framåt.  Här finns även några nämndinitiativ och särskilt viktiga yrkanden att ta del av. 

Äldre initiativ finns i vårt arkiv.

Förskola

Interpellation om vikariepool i förskolan

Nämndinitiativ om modersmålsundervisning i förskolan

Nämndinitiativ om att inventera behovet av solskydd på förskolegårdarna 

Nämndinitiativ om att inventera behovet av solskydd på förskolegårdarna 

Skola

Motion om bilfria zoner runt Solnas skolor

Motion om att NPF-säkra Solnas skolor

Interpellation om resursskolorna

Interpellation om att öka andelen behöriga lärare i Solnas skolor

Interpellation om det minskade antalet rektorer i stadens grundskolor

Interpellation om rektorsomsättning

Interpellation om antal inskrivna barn i fritidshem åk 4-6

Interpellation om lärarbehörighet i grundskolan

Nämndinitiativ med anledning av tillämpningen av regler för tilläggsbelopp 

Enkel fråga om skolunderhåll

Enkel fråga om Råsunda centralskolas elevkapacitet

Avslagsyrkande om nedläggning av delar av Skytteholms-  och Granbackaskolan

Trygghet

Motion om att anta en nollvision mot våld i nära relation

Motion om att starta ett Våga vittna-projekt

Motion om strategi för att bryta ofrivillig ensamhet

Motion om finansiering av kvinnojouren

Interpellation om fältassistenter för ökad trygghet

Miljö och klimat

Motion om stopp för försäljning av Norrenergis utsläppsrätter

Motion om klimatkonsekvensbeskrivning

Motion om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna

Motion om att utlysa klimatnödläge

Motion om att halvera matsvinn inom offentlig verksamhet till 2025

Motion om grönytefaktor

Motion om halverad köttkonsumtion

Motion om hållbarhetscentrum

Motion om koldioxidbudget
Se även: Yttrande angående motion om koldioxidbudget

Motion om obligatorisk matavfallsinsamling

Interpellation om solceller

Interpellation om ätbara parker

Enkel fråga om solceller

Bostad och stadsplanering

Motion om kollektivhus

Motion om att utreda användningen av tomställda lokaler

Motion om sittplatser och väderskydd vid kv. Hallen

Motion om gångbro över Ålkistan

Interpellation om Huvudsta gamla skola

Interpellation om Gula villan vid Råsunda skola

Interpellation om Hannebergsparken

Interpellation om Rödingarna

Enkel fråga om väderskydd på Hallen

Enkel fråga om väderskydd och bänk på kv Hallen (uppföljning)

Enkel fråga om papperskorgar vid busshållplatser

Enkel fråga om livbojar

Kultur, fritid och idrott

Motion om skatepark

Motion om att upprätta en fritidsbank

Motion om HBTQ-certifiering av kultur- och fritidsförvaltningen

Interpellation om långsiktig plan för kulturskolans lokaler

Interpellation om Sport och lek

Interpellation om skatepark

Enkel fråga om Q-lans målgrupp

Enkel fråga om is på Bergshamra IP

Enkel fråga om ekonomiskt stöd till idrottsföreningar

Enkel fråga om Sport och lek

Nämndinitiativ om öppna väggar

Nämndinitiativ om extra föreningsstöd till idrottsföreningarna under 2021

Äldre och omvårdnad

Motion om 6 timmars arbetsdag på omsorgsboendet Skoga

Motion om syn- och hörselinstruktör

Interpellation om oseriösa hemtjänstföretag

Interpellation om hemtjänstpersonal

Interpellation om missförhållanden hos hemtjänstföretag

Interpellation om medicinsk kompetens i äldreomsorgen

Interpellation om visselblåsare i äldreomsorgen

Interpellation om om skyddsutrustning på omvårdnadsboenden i Solna

Enkel fråga om driften av restaurangen på Hallen

Enkel fråga om öppnandet av restaurangen på Hallen

Enkel fråga om regionens bristande vårdansvar

Enkel fråga om utredningen av äldreboendet Berga 

Nämndinitiativ om covid-bonus för Solnas omsorgsanställda

Nämndinitiativ om anhörigpolicy

Nämndinitiativ om utbildningsinsatser inom suicidprevention

Demokrati och medborgarinflytande

Motion om att anställa en barnombudsman 

Motion om att inrätta medborgarförslag

Motion om att texta kommunfullmäktige 

Motion om att ansluta Solna till projektet Vidga normen

Motion om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor

Motion om att göra Solna till en fristadsstad

Kopiera länk