sida

Barnrätt

Barnperspektivet ska genomsyra stadens alla verksamheter

Barn saknar den möjlighet som många vuxna har: att skapa sina egna förutsättningar. Därför blir samhällets ansvar för dem väldigt tydligt. I väntan på att Sverige ratificerar FN:s barnkonvention ska Solna se denna som vägledande för beslut som rör barn och unga. Barnperspektiv ska genomsyra alla verksamheter och barnen ses som en tillgång för staden.

Förskolan och skolan lägger grunden för barnens utveckling och framtida möjligheter. Skolan har också ett kompensatoriskt uppdrag att motverka segregering. Men i takt med de växande klasskillnaderna har också barnfattigdomen i Sverige ökat. Det gör att många barn inte har råd med det som kompisarna har och upplever ett utanförskap. Vi vill därför se till att staden erbjuder kostnadsfria och billiga fritidsaktiviteter för barn. Alla barn har rätt till en meningsfull fritid – oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok.

Vi vill:
Anställa en barnombudsman i staden.
 Ta fram en strategi för att göra stadens lekplatser tillgänglighetsanpassade.
Att Solna börjar arbeta med barnkonsekvensanalyser i planarbetet.
Införa gratis bad för barn i stadens simhallar.
Sänka avgifterna till kulturskolan till 200 kr/termin.

Initiativ vi tagit:
Motion om tillgängliga lekplatser
Motion om sänkt avgift till kulturskolan
Interpellation om barnperspektiv i planprocessen
➤ 
Interpellation om försörjningsstöd
➤ Interpellation om barnfattigdom och underhållsstödet

Läs mer:
Vänsterpartiets nationella politik för barns rättigheter

Du kanske också vill läsa om:
Förskola
Skola
Trygghet

Kopiera länk