sida

Barnrätt

Alla barn har rätt till ett gott liv

Vänsterpartiet vill att barnperspektivet ska genomsyra alla verksamheter och att barnen ses som en tillgång för staden. Vi vet att barns liv påverkas när familjen har det knapert ekonomiskt eller svårt av andra skäl. Politiken har ett ansvar att ge alla barn goda förutsättningar att leva, leka och utvecklas! 

Barnkonventionen har blivit lag och kommunen måste se till att barns rättigheter och barnets bästa tas till vara i alla beslut. Vi ska öka kunskaperna om Barnkonventionen inom kommunen och förbättra arbetet med att ta tillvara barnens egna perspektiv

Solnakoalitionen har under mandatperiodens första 100 dagar genomfört (eller påbörjat arbetet med) flera viktiga reformer. Vi har till exempel sänkt avgifterna för kulturskolan så att fler barn kan ta del av kursutbudet. Vi har höjt skolpengen och ökat resurserna till förskolan. Blöjor är inte längre en klassfråga, utan ska finnas till alla på förskolorna.

Vi ska:
  • Se varje barns behov och erbjuda rätt stöd i förskola och skola
  • Anställa fältassistenter för att fånga upp barn och unga på glid
  • Utöka fritidsgårdarnas öppettider
  • Inrätta ett ungdomsråd

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Fritid och föreningsliv
Skola
Förskola

Kopiera länk