sida

Skola

Stopp för skolkarusellen

Kronisk underfinansiering och skolnedläggningar på oklara grunder gör att många flyr Solnas kommunala skolor. Etableringen av flera stora friskolor i Solna har lett till massiva elevtapp och budgetunderskott i de kommunala skolorna, men det blågröna styret fortsätter att kratta manegen åt friskolorna. Färre än hälften av Solnas föräldrar väljer idag den kommunala skolan. Det är kanske inte så konstigt när årskurser på tre skolor har lagts ner, hundratals elever har tvingats byta skola och 25 % av Solnas elever inte når målen i alla ämnen när de går ut årskurs 9. Lärare och pedagoger gör fantastiska insatser, men med minimala budgetar är det omöjligt att ge alla elever det stöd de behöver och har rätt till. För eleverna med allra störst behov är en plats på en resursskola nödvändig, men Solnas underfinansiering av skolorna gör att de är ständigt nedläggningshotade. Resursskolorna har hundratals elever i kö och i väntan på en skolplats blir barnen ofta hemmasittare. 

Vänsterpartiet vill sätta stopp för skolkarusellen som har varit och ta fram en långsiktig plan för att stärka den kommunala skolan. Solna måste sluta gulla med friskolorna och istället satsa på de kommunala skolorna så att den blir solnabornas självklara förstahandsval. En kraftigt höjd skolpeng är basen för välfungerande kommunala skolor i alla stadsdelar, fler vuxna i skolan och rätt stöd och resurser så att alla elever kan nå målen i skolan. Rektorerna och lärarna vet redan vad som behövs för att ge varje elev rätt stöd – de behöver bara resurserna för att kunna möjliggöra det. Vi vill också öka upprustningstakten på våra skolor och skolgårdar och bygga tillagningskök i alla kommunala skolor. 

Vi vill:
 • Återöppna Skytteholmsskolans mellan- och högstadium och Bergshamraskolans högstadium.
 • Anställa fler lärare och annan personal för att öka personaltätheten i skolan. 
 • Införa gratis frukost på stadens grundskolor.
 • Öppna en kommunal resursskola och säkra finansieringen för resursskolorna.
 • NPF-säkra skolorna och öka resurserna till särskilt stöd.
 • Minska klasstorlekarna.
 • Erbjuda obehöriga lärare vidareutbildning för att ta lärarlegitimation. 
 • Utöka elevhälsan och HBTQ-certifiera den. 
 • Öka upprustningstakten på skolorna och skolgårdarna.
 • Ha tillagningskök på alla skolor.
 • Ha skolbibliotek på alla skolor. 

Läs mer:
Vänsterpartiets budgetförslag för 2022
Motioner och andra initiativ

Du kanske också vill läsa:
Förskola
Fritidshem
Fritid och föreningsliv

Kopiera länk