sida

Skola

Stopp för skolkarusellen

Skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna forma sina egna liv. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och
framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan. I flera år har föräldrar, lärare och elever påtalat behovet av mer resurser. 

Skolan är Solnakoalitionens främsta prioritet. I Solna ska alla elever klara grundskolan. Rektorer och lärare ska ges förutsättningar att möta varje elev och ge dem det stöd och de utmaningar de behöver. För det behövs fler lärare, mindre klasstorlekar och ett stopp på skolnedläggningarna. Stabiliteten och långsiktigheten i Solnas skolpolitik måste återinrättas. Solnas elever ska få de bästa förutsättningarna för att klara skolan och nå sin fulla potential. 

Vänsterpartiet vill sätta stopp för skolkarusellen som har varit och ta fram en långsiktig plan för att stärka den kommunala skolan. Solna måste sluta gulla med friskolorna och istället satsa på de kommunala skolorna så att den blir solnabornas självklara förstahandsval. En kraftigt höjd skolpeng är basen för välfungerande kommunala skolor i alla stadsdelar, fler vuxna i skolan och rätt stöd och resurser så att alla elever kan nå målen i skolan. Rektorerna och lärarna vet redan vad som behövs för att ge varje elev rätt stöd – de behöver bara resurserna för att kunna möjliggöra det. Vi vill också öka upprustningstakten på våra skolor och skolgårdar och bygga tillagningskök i alla kommunala skolor. 

Vi vill:
 • Återöppna Skytteholmsskolans mellan- och högstadium och Bergshamraskolans högstadium.
 • Anställa fler lärare och annan personal för att öka personaltätheten i skolan. 
 • Införa gratis frukost på stadens grundskolor.
 • Öppna en kommunal resursskola och säkra finansieringen för resursskolorna.
 • NPF-säkra skolorna och öka resurserna till särskilt stöd.
 • Minska klasstorlekarna.
 • Erbjuda obehöriga lärare vidareutbildning för att ta lärarlegitimation. 
 • Utöka elevhälsan och HBTQ-certifiera den. 
 • Öka upprustningstakten på skolorna och skolgårdarna.
 • Ha tillagningskök på alla skolor.
 • Ha skolbibliotek på alla skolor. 

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Förskola
Fritidshem
Fritid och föreningsliv

Kopiera länk