sida

Fritidshem

En stimulerande fritid för alla barn

Fritidshemmet är en viktig del av skolan som ger helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Solnakoalitionens satsningar på grundskolan och höjd skolpeng har gett bättre förutsättningar för fritidshemmen, men det går att göra mer. 

På sikt vill vi införa ett maxtak på gruppernas storlek till 30 barn per grupp, samtidigt som vi håller en hög personaltäthet med maximalt 10 barn per personal.

Det kräver att vi anställer fler fritidspedagoger. För att höja kompetensnivån hos personalen vill vi att fritidspedagoger ges möjlighet att vidareutbilda sig till barnskötare, fritids-ledare eller lärare i fritidshem. De ska ges full lön och ersättas av en vikarie under utbildningsdagarna. Fritidspersonalen ska också kunna ta del av andra kompetenshöjande insatser och utbildningar, såsom exempelvis utbildning i NPF. Om det krävs renoveringar eller ombyggnationer för att få till ändamålsenliga lokaler för fritidshemmen vill vi ta fram en plan och avsätta medel för att förverkliga detta. 

Vi vill:
  • Anställa fler fritidspedagoger.
  • Erbjuda fritidspedagoger utan utbildning vidareutbildning till barnskötare, fritidsledare eller lärare i fritidshem. 
  • Säkerställa att fritidshemmens lokaler är ändamålsenliga.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Fritid och föreningsliv
Skola
Förskola

Kopiera länk