sida

Kultur

Kultur ska inte vara en klassfråga

I Barnkonventionen fastslås att alla barn ska ha lika möjlighet till kultur och kulturella yttringar. Trots att kultur är så viktigt är Solna en av kommunerna som satsar minst på kultur sett till antalet invånare. Många barn tvingas välja bort kulturskolans verksamhet eftersom avgifterna är bland de högsta i hela landet. Trots att staden har över 80 000 invånare finns heller inget kulturhus, ingen offentlig scen, få platser för offentlig konst och inte en enda graffitivägg. Det blågröna styret är också notoriskt dåligt på att ta vara på stadens vårt kulturarv och flera viktiga byggnader står idag tomma och tillåts förfalla. 

Hushållets ekonomiska situation ska inte påverka möjligheten att kunna ta del av kultur. Därför vill vi ge kulturskolan ett lyft med kraftigt sänkta avgifter, ändamålsenliga lokaler och höjda lärarlöner. Sämre bemedlade familjer ska också ha möjlighet att ansöka om en fritidspeng utifrån en fond. Genom att stärka samarbetet mellan kulturskolan och stadens skolor nås fler barn av kulturskolans verksamhet. Offentlig konst, både permanent och tillfällig sådan, livar upp stadsmiljön. Vi vill möjliggöra för mer offentlig konst exempelvis genom konsttävlingar, målade tunnlar, muralmålningar, konst på elskåp samt  lagliga graffitiväggar. Vårt kulturarv ska vårdas och bevaras och komma solnaborna till glädje. Och givetvis vill vi bygga ett kulturhus där solnaborna kan ta del av konserter, utställningar och uppträdanden. Kulturen ska vara en del av allas vardag!

Vi vill:
  • Bygga ett kulturhus med scen.
  • Sänka avgifterna i kulturskolan till 200 kr och erbjuda kostnadsfria prova-på-tillfällen.
  • Ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan för kulturskolans verksamhet, med ändamålsenliga lokaler  och scen.
  • Höja kulturskollärarnas löner.
  • Stärka samverkan mellan skolorna och kulturskolan.
  • Instifta en fond som ungdomar kan söka pengar ifrån för att utöva fritidsverksamhet.
  • Inrätta öppna graffitiväggar. 
  • Möjliggöra för mer offentlig konst.
  • Anställa en kommunantikvarie som får i uppdrag att ta hand om Solnas kulturarvsbyggnader och belysa deras värde för solnaborna.

Läs mer:
Vänsterpartiets budgetförslag för 2022
Motioner och andra initiativ

Du kanske också vill läsa:
Idrott
Bibliotek
Fritid och föreningsliv

Kopiera länk