sida

LSS

Samma möjligheter till ett gott liv

LSS är en central rättighet, men ibland kan det vara svårt för personer inom LSS att få det goda liv de har rätt till ändå.  För vuxna inom LSS som deltar i dagverksamhet är det ofta svårt att få ihop ekonomin eftersom ersättningen endast är 7 kr/timme. Den låga ersättningen gör det svårt att delta i olika fritidsaktiviteter såsom att gå på bio, gå till frisören eller se en fotbollsmatch, eftersom många inom LSS är i behov av ledsagning. Kostnaden för ledsagning uppgår ofta till 700–1000 kr i veckan. Fler LSS-boenden behövs också för att ingen ofrivilligt ska behöva flytta ut ur kommunen för att kunna få tillgång till en anpassad bostad. Personalen inom LSS har inte heller samma rätt till arbetskläder och arbetsskor som äldreomsorgens personal har. 

För Vänsterpartiet är det självklart att den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet ska ha samma möjligheter till ett gott liv som alla andra. För det behövs fler LSS-boenden och korttidsplatser, bättre ekonomisk ersättning för dagverksamhet och sänkta avgifter för ledsagning. För att få en anpassad bostad vill vi också att den fixarservice som finns för äldre ska kunna nyttjas av personer inom LSS och med andra funktionsnedsättningar. Vi vill också ge samma rätt till arbetskläder och arbetsskor för personal inom LSS och personliga assistenter.

Vi vill:
  • Införa en lönebonus på 750 kr/månad för deltagare i dagverksamhet med minst 80 % närvaro.
  • Ha fler LSS-boenden i egen regi och fler korttidsplatser.
  • Halvera avgiften för ledsagning.
  • Särredovisa LSS-kostnaderna i Omvårdnadsnämndens budget.
  • Ge LSS-personal och personliga assistenter rätt till arbetskläder och arbetsskor.
  • Utöka fixarservicen att även gälla personer inom LSS.
  • Skapa fler fritidsaktiviteter för barn och unga med LSS-insatser.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa: 
Demokrati
Tillgänglighet
Stadsmiljö

Kopiera länk