sida

Hemtjänst

Mer tid att ge rätt stöd

Hemtjänsten gör fantastiska insatser i att hjälpa människor i deras vardag. Men många upplever tiden de beviljas som oerhört knapp. Det händer även att äldre nekas mer tid även om hemtjänstpersonalen påpekar ett ökat behov. Arbetsvillkoren för personalen är också tuffa, där Solna är en av kommunerna i hela landet med störst andel timanställda. Det påverkar både kontinuiteten och kvaliteten i verksamheten. Solnakoalitionens långsiktiga mål är att max 10 % av personalen i äldreomsorgen ska vara timanställd.

Vänsterpartiet vill se en mer generös biståndsgivning och att schablontiderna för varje insats ses över för att ge varje brukare mer tid med personal. Vi vill halvera maxtaxan så att kostnaden för den enskilde blir överkomlig även för den med mycket låg pension. Vi tror att personalen är nyckeln till en välfungerande hemtjänst. Genom att erbjuda alla anställda rätt till heltid och fast tjänst och löpande utbildningsinsatser, exempelvis inom suicidprevention, ökar vi personalens kompetens och kontinuiteten och kvaliteten i verksamheten. Vi vill också erbjuda bättre avlastning för alla anhörigvårdare som utför fantastiska insatser i att stötta sina anhöriga i hemmet. Partierna i vårt styre är överens om att ta fram en anhörigpolicy och utveckla anhörigstödet.

Vi vill:
  • Halvera avgifterna i hemtjänsten.
  • Ha nolltolerans mot oseriösa välfärdsföretag.
  • Erbjuda alla anställda rätt till heltid och fast anställningar, för bättre personalkontinuitet.
  • Se över dagens minutsystem i hemtjänsten, så att personalen kan lägga mer tid på varje brukare.
  • Utbilda personalen inom psykisk ohälsa och suicidprevention.
  • Ha kostnadsfri avlösning för anhöriga.
  • Ta fram en plan för anhörigstöd.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Äldreboenden
Äldreliv
Tillgänglighet

Kopiera länk