sida

Socialt stöd

Ett socialt stöd som räcker till

Socialtjänsten är ett säkerhetsnät för människor som av olika skäl har ramlat mellan stolarna. Vi vill se att staden i större utsträckning arbetar förebyggande och med tidiga insatser. Verksamheten ska vara offentligt finansierad och i första hand drivas i offentlig regi.

Många socialarbetare upplever stor stress i sitt yrke. Vi vill generellt öka resurserna på alla enheter inom socialtjänsten för att det ska finnas utrymme att ge medborgarna de insatser de har rätt till och för att förbättra personalens arbetsmiljö. Därför vill vi prova att införa sex timmars arbetsdag för socialsekreterare. 

Bristen på hyresrätter och sociala lägenheter tvingar staden att köpa dyra vårdplatser eller boendeplatser när en lägenhet ofta skulle kunna lösa situationen. Vi vill därför se fler sociala lägenheter. 


Vi vill:
 Öka personaltätheten på socialtjänsten och  införa sex timmars arbetsdag för socialsekreterare.
➤ Sänka avgifterna på familjerådgivning.
Öka stödinsatserna för barn och unga och anställa fältassistenter som finns i deras miljöer.
➤ Ha fler sociala lägenheter och träningslägenheter.
Öka stödet till kvinnojouren och deras öppna verksamhet.
Utreda hur Solna kan erbjuda utsatta EU-medborgare akuta insatser.
Utreda möjligheterna att införa modellen ”Bostad Först”.
Införa en kommunal hyresgaranti för personer som pga av skulder eller missbruk inte kan få ett förstahands-kontrakt.
➤ Införa nolltolerans mot vräkningar av barnfamiljer.
➤ Införa bostadsförtur för våldsutsatta.
 Ansluta Signalisten till initiativet Huskurage.

Initiativ vi tagit:
Motion om sex timmars arbetsdag för socialsekreterare
Motion om ”Bostad först”
Motion om hem för alla
Interpellation om Kvinnofridsbarometern 2017
Interpellation om permanent boende för våldsutsatta
Interpellation om Huskurage
Interpellation om försörjningsstöd
Interpellation om barnfattigdom och underhållsstödet
Interpellation om bostad till våldsutsatta
Interpellation ang hemlösa EU-migranter
➤ Enkel fråga om Stadsmissionen
➤ Enkel fråga om kvinnojouren

Läs mer:
Debattartikel: Låt ingen frysa ihjäl på våra gator
Bostad först-modellen

Du kanske också vill läsa:
Hyresrätter
Trygghet
Nyanlända och integration

Kopiera länk